بزرگترین بازار سیم و مفتول
بزرگترین بازار سیم و مفتول

میلگرد کلاف ساده

فولاد کششی ذوب آهن

تاریخ بروزرسانی 10ام مهر 1402
نام محصولگریدقیمت روز
کلاف ساده کششی 5.5 ذوب آهن
کلاف ساده کششی 6.5 ذوب آهن

فولاد کششی نطنز

تاریخ بروزرسانی 10ام مهر 1402
نام محصولگریدقیمت روز
کلاف ساده کششی 10 نطنز
کلاف ساده کششی 6.5 فولاد نطنز
کلاف ساده کششی 8 نطنز

فولاد کششی امیرآباد

تاریخ بروزرسانی 10ام مهر 1402
نام محصولگریدقیمت روز
کلاف ساده کششی 10 امیرآباد
کلاف ساده کششی 5.5 ساختمانی امیرآباد
کلاف ساده کششی 6.5 ساختمانی امیرآباد
کلاف ساده کششی 5.5 1sp امیرآباد
کلاف ساده کششی 5.5 3sp امیرآباد

فولاد کششی گلستان

تاریخ بروزرسانی 10ام مهر 1402
نام محصولگریدقیمت روز
کلاف ساده کششی 5.5 فولاد گلستان
کلاف ساده کششی 6.5 فولاد گلستان

فولاد کششی یزد

تاریخ بروزرسانی 10ام مهر 1402
نام محصولگریدقیمت روز
کلاف ساده کششی 10 یزد
کلاف ساده کششی 5.5 1006 یزد
کلاف ساده کششی 5.5 1008 یزد
کلاف ساده کششی 5.5 rst یزد
کلاف ساده کششی 6.5 1006 یزد
کلاف ساده کششی 8 یزد
کلاف ساده کششی rst 6.5 یزد
میلگرد کویر کاشان

فولاد کششی کاشان

تاریخ بروزرسانی 10ام مهر 1402
نام محصولگریدقیمت روز
کلاف ساده کششی 10 کویر کاشان
کلاف ساده کششی 10 کویر کاشان
کلاف ساده کششی 5.5 کویر کاشان
کلاف ساده کششی 5.5 کویر کاشان
کلاف ساده کششی 6.5 کویر کاشان
کلاف ساده کششی 6.5 کویر کاشان
کلاف ساده کششی 6.5 کویر کاشان
کلاف ساده کششی 8 کویر کاشان
کلاف ساده کششی 8 کویر کاشان

فولاد کششی ابهر

تاریخ بروزرسانی 10ام مهر 1402
نام محصولگریدقیمت روز
کلاف ساده کششی 12 ابهر
کلاف ساده کششی 10 ابهر
کلاف ساده کششی 10 ابهر
کلاف ساده کششی 12 ابهر
کلاف ساده کششی 14.0 ابهر
کلاف ساده کششی 14.0 ابهر
کلاف ساده کششی 5.5 ابهر
کلاف ساده کششی 5.5 ابهر
کلاف ساده کششی 6.5 ابهر
کلاف ساده کششی 6.5 ابهر
کلاف ساده کششی 8 ابهر
کلاف ساده کششی 8 ابهر

فولاد کششی ملایر

تاریخ بروزرسانی 10ام مهر 1402
نام محصولگریدقیمت روز
کلاف ساده کششی 6.5 ملایر

تماس با فروش شرکت

پیمایش به بالا