بزرگترین بازار سیم و مفتول

ما را دنبال کنید

فولاد کششی ذوب آهن

تاریخ بروزرسانی 7 تیر 1401
نام محصولگریدقیمت
کلاف ساده کششی 5.5 ذوب آهن

فولاد کششی نطنز

تاریخ بروزرسانی 7 تیر 1401
نام محصولگریدقیمت
کلاف ساده کششی 10 نطنز
کلاف ساده کششی 6.5 فولاد نطنز
کلاف ساده کششی 8 نطنز

فولاد کششی امیرآباد

تاریخ بروزرسانی 7 تیر 1401
نام محصولگریدقیمت
کلاف ساده کششی 10 امیرآباد
کلاف ساده کششی 6.5 امیرآباد
کلاف ساده کششی 6.5 امیرآباد

فولاد کششی گلستان

تاریخ بروزرسانی 7 تیر 1401
نام محصولگریدقیمت
کلاف ساده کششی 5.5 فولاد گلستان
کلاف ساده کششی 6.5 فولاد گلستان

فولاد کششی یزد

تاریخ بروزرسانی 7 تیر 1401
نام محصولگریدقیمت
کلاف ساده کششی 10 یزد
کلاف ساده کششی 5.5 یزد
کلاف ساده کششی 6.5 یزد
کلاف ساده کششی 8 یزد

فولاد کششی کاشان

تاریخ بروزرسانی 7 تیر 1401
نام محصولگریدقیمت
کلاف ساده کششی 10 کویر کاشان
کلاف ساده کششی 10 کویر کاشان
کلاف ساده کششی 5.5 کویر کاشان
کلاف ساده کششی 5.5 کویر کاشان
کلاف ساده کششی 6.5 کویر کاشان
کلاف ساده کششی 6.5 کویر کاشان
کلاف ساده کششی 6.5 کویر کاشان
کلاف ساده کششی 8 کویر کاشان
کلاف ساده کششی 8 کویر کاشان

فولاد کششی ابهر

تاریخ بروزرسانی 7 تیر 1401
نام محصولگریدقیمت
کلاف ساده کششی 12 ابهر
کلاف ساده کششی 10 ابهر
کلاف ساده کششی 10 ابهر
کلاف ساده کششی 12 ابهر
کلاف ساده کششی 14.0 ابهر
کلاف ساده کششی 14.0 ابهر
کلاف ساده کششی 5.5 ابهر
کلاف ساده کششی 5.5 ابهر
کلاف ساده کششی 6.5 ابهر
کلاف ساده کششی 6.5 ابهر
کلاف ساده کششی 8 ابهر
کلاف ساده کششی 8 ابهر

فولاد کششی ملایر

تاریخ بروزرسانی 7 تیر 1401
نام محصولگریدقیمت
کلاف ساده کششی 6.5 ملایر
به بالای صفحه بردن