اخبار

قیمت آهن ,میلگرد 1400/10/25

میلگرد 1024x768 1

قیمت آهن ,میلگرد 1400/10/25

تیر آهن

نوع و سایز     تولید کننده     شاخه     وزن     قیمت ( تومان )     تغییر     

  هر شاخه تیرآهن ۱۲     ذوب آهن     ۱۲ متری     ۱۲۲     ۲,۱۰۰,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن ۱۲]

  هر شاخه تیرآهن ۱۴     ذوب آهن     ۱۲ متری     ۱۵۵     ۲,۳۸۰,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن ۱۴]

  هر شاخه تیرآهن ۱۶     ذوب آهن     ۱۲ متری     ۱۹۵     ۲,۷۸۰,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن ۱۶]

  هر شاخه تیرآهن ۱۸     ذوب آهن     ۱۲ متری     ۲۲۵     ۳,۳۸۰,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن ۱۸]

  هر شاخه تیرآهن ۲۰     ذوب آهن     ۱۲ متری     ۲۷۶     ۴,۳۷۰,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن ۲۰]

  هر شاخه تیرآهن ۲۲     ذوب آهن     ۱۲ متری     ۳۱۵     ۵,۱۸۰,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن ۲۲]

  هر شاخه تیرآهن ۲۴     ذوب آهن     ۱۲ متری     ۳۶۹     ۶,۰۸۰,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن ۲۴]

  هر شاخه تیرآهن ۲۷     ذوب آهن     ۱۲ متری     ۴۳۴     ۶,۷۸۰,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن ۲۷]

  هر شاخه تیرآهن ۳۰     ذوب آهن     ۱۲ متری     ۵۰۰     ۸,۳۸۰,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن ۳۰]

میلگرد

نوع و سایز     تولید کننده     شاخه     وزن     قیمت ( تومان )     تغییر     

  هر کیلو میلگرد ۶.۵         کلاف     ۴.۵     ۱۶,۳۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۶.۵]

  هر کیلو میلگرد ۸     قزوین     شاخه     ۶     ۱۵,۴۵۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۸]

  هر کیلو میلگرد ۱۰     قزوین     ۱۲ متری     ۷.۵     ۱۴,۸۵۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۱۰]

  هر کیلو میلگرد ۱۲     قزوین     ۱۲ متری     ۱۱     ۱۴,۸۵۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۱۲]

  هر کیلو میلگرد ۱۴     ذوب آهن / نیشابور     ۱۲ متری     ۱۵     ۱۴,۶۵۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۱۴]

  هر کیلو میلگرد ۱۶     ذوب آهن / نیشابور     ۱۲ متری     ۱۹     ۱۴,۶۵۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۱۶]

  هر کیلو میلگرد ۱۸     ذوب آهن / نیشابور     ۱۲ متری     ۲۵     ۱۴,۶۵۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۱۸]

  هر کیلو میلگرد ۲۰     ذوب آهن / نیشابور     ۱۲ متری     ۳۰     ۱۴,۶۵۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۲۰]

  هر کیلو میلگرد ۲۵     ذوب آهن / نیشابور     ۱۲ متری     ۴۷     ۱۴,۶۵۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۲۵]

  هر کیلو میلگرد ۲۸     ذوب آهن / نیشابور     ۱۲ متری     ۵۶     ۱۴,۶۵۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۲۸]

  هر کیلو میلگرد ۳۲     ذوب آهن / نیشابور     ۱۲ متری     ۷۵     ۱۴,۶۵۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۳۲]

  هر کیلو میلگرد ۲۲     ذوب آهن / نیشابور     ۱۲ متری     ۳۶     ۱۴,۷۵۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۲۲]

پروفیل

نوع و سایز     تولید کننده     شاخه     وزن     قیمت ( تومان )     تغییر     

  هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹     ایرانی     پروفیل درب و پنجره     هر متر ۲.۴۴     ۲۳,۹۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹]

  هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰     ایرانی     شاخه     ۴.۵     ۲۴,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰]

  هر کیلو قوطی ۱۰*۲۵     ایرانی     شاخه     ۵.۵     ۲۴,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی ۱۰*۲۵]

  هر کیلو قوطی ۱۰*۳۰     ایرانی     شاخه     ۶.۵     ۲۴,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی ۱۰*۳۰]

  هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰     ایرانی     –     ۷     ۲۳,۹۵۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰]

  هر کیلو قوطی ۲۵*۲۵     ایرانی     شاخه     ۹     ۲۳,۹۵۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی ۲۵*۲۵]

  هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰     ایرانی     شاخه     ۹.۵     ۲۳,۹۵۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰]

  هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰     ایرانی     شاخه     ۱۶     ۲۳,۹۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰]

  هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰     ایرانی     شاخه     ۱۷     ۲۳,۹۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰]

  هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰     ایرانی     شاخه     ۱۵     ۲۳,۹۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰]

  هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰     ایرانی     شاخه     ۱۹     ۲۳,۹۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰]

  هر کیلو قوطی ۱۰۰*۴۰     ایرانی     شاخه     ۲۸     ۲۳,۹۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی ۱۰۰*۴۰]

  هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰     ایرانی     شاخه     ۲۷     ۲۳,۹۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰]

  هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰     ایرانی     شاخه     ۲۳     ۲۳,۹۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰]

ناودانی

نوع و سایز     تولید کننده     شاخه     وزن     قیمت ( تومان )     تغییر     

  هر کیلو ناودانی ۶.۵         ۶ متری     ۴۲     ۱۶,۶۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی ۶.۵]

  هر کیلو ناودانی ۸         ۶ متری     ۴۲     ۱۶,۶۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی ۸]

  هر کیلو ناودانی ۱۰         ۶ متری     ۵۲     ۱۶,۶۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی ۱۰]

  هر کیلو ناودانی ۱۲         ۶ متری     ۶۴     ۱۶,۶۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی ۱۲]

  هر کیلو ناودانی ۱۴         ۱۲ متری     ۱۵۵     ۱۶,۶۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی ۱۴]

  هر کیلو ناودانی ۱۶         ۱۲ متری     ۱۷۰     —     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی ۱۶]

  هر کیلو ناودانی ۱۸         ۱۲ متری     ۲۱۵     —     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی ۱۸]

  هر کیلو ناودانی ۲۰         ۱۲ متری     ۲۳۰     —     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی ۲۰]

صفحه ستون

نوع و سایز     تولید کننده     شاخه     وزن     قیمت ( تومان )     تغییر     

  هر کیلو ورق ۸     فولاد مبارکه     برش خورده     –     ۲۲,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق ۸]

  هر کیلو ورق ۱۰     فولاد مبارکه     برش خورده     –     ۲۲,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق ۱۰]

  هر کیلو ورق ۱۲     فولاد مبارکه     برش خورده     –     ۲۲,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق ۱۲]

  هر کیلو ورق ۱۵     فولاد مبارکه     برش خورده     –     ۲۲,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق ۱۵]

  هر کیلو ورق ۲۰     اکسین / کاویان     برش خورده     –     ۲۲,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق ۲۰]

  هر کیلو ورق ۲۵     اکسین / کاویان     برش خورده     –     ۲۲,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق ۲۵]

نبشی

نوع و سایز     تولید کننده     شاخه     وزن     قیمت ( تومان )     تغییر     

  هر کیلو نبشی ۳     ایرانی     ۶ متری     ۹     ۱۶,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی ۳]

  هر کیلو نبشی ۴     ایرانی     ۶ متری     ۱۵     ۱۵,۸۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی ۴]

  هر کیلو نبشی ۵     ایرانی     ۶ متری     ۲۲     ۱۵,۸۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی ۵]

  هر کیلو نبشی ۶     ایرانی     ۶ متری     ۳۲     ۱۵,۸۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی ۶]

  هر کیلو نبشی ۸     ایرانی     ۶ متری     ۵۸     ۱۵,۸۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی ۸]

  هر کیلو نبشی ۱۰     ایرانی     ۶ متری     ۹۰     ۱۵,۸۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی ۱۰]

  هر کیلو نبشی ۱۲     ایرانی     ۶ متری     ۱۳۰     ۱۵,۸۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی ۱۲]

ورق سیاه

نوع و سایز     تولید کننده     شاخه     وزن     قیمت ( تومان )     تغییر     

  هر کیلو ورق سیاه ۲     فولاد مبارکه     رول     ۱۲     ۲۳,۸۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه ۲]

  هر کیلو ورق سیاه ۳     فولاد مبارکه     ۱/۵*۶     ۲۲۰     ۲۳,۲۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه ۳]

  هر کیلو ورق سیاه ۴     فولاد مبارکه     ۱/۵*۶     ۲۹۰     ۲۳,۲۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه ۴]

  هر کیلو ورق سیاه ۵     فولاد مبارکه     ۱/۵*۶     ۳۶۰     ۲۳,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه ۵]

  هر کیلو ورق سیاه ۶     فولاد مبارکه     ۱/۵*۶     ۴۳۵     ۲۲,۸۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه ۶]

  هر کیلو ورق سیاه ۸     فولاد مبارکه     ۱/۵*۶     ۵۸۰     ۲۳,۸۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه ۸]

  هر کیلو ورق سیاه ۱۰     فولاد مبارکه     ۱/۵*۶     ۷۲۰     ۲۲,۸۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه ۱۰]

  هر کیلو ورق سیاه ۱۲     فولاد مبارکه     ۱/۵*۶     ۸۶۵     ۲۴,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه ۱۲]

  هر کیلو ورق سیاه ۱۵     فولاد مبارکه     ۱/۵*۶     ۱۰۸۰     ۲۴,۰۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه ۱۵]

  هر کیلو ورق سیاه ۲۰     اکسین     ۱/۵*۶     ۱۴۴۵     ۲۵,۲۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه ۲۰]

  هر کیلو ورق سیاه ۲۵     اکسین     ۱/۵*۶     ۱۸۰۵     ۲۴,۳۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه ۲۵]

  هر کیلو ورق سیاه ۳۰     اکسین     ۱/۵*۶     ۲۱۶۵     ۲۴,۳۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه ۳۰]

تسمه

نوع و سایز     تولید کننده     شاخه     وزن     قیمت ( تومان )     تغییر     

  هر کیلو تسمه ۵*۲۰     ایرانی     ۱۲ متری     ۲     ۱۵,۷۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه ۵*۲۰]

  هر کیلو تسمه ۵*۲۵     ایرانی     ۱۲ متری     –     ۱۵,۷۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه ۵*۲۵]

  هر کیلو تسمه ۵*۳۰     ایرانی     ۱۲ متری     –     ۱۵,۷۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه ۵*۳۰]

  هر کیلو تسمه ۵*۴۰     ایرانی     ۱۲ متری     –     ۱۵,۷۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه ۵*۴۰]

  هر کیلو تسمه ۵*۵۰     ایرانی     ۱۲ متری     –     ۱۵,۷۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه ۵*۵۰]

مفتول

نوع و سایز     تولید کننده     شاخه     وزن     قیمت ( تومان )     تغییر     

  سیم آرماتور     –     ۳ و ۴     –     ۱۸,۷۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت سیم آرماتور]

  هر کیلو حرارتی         –     –     ۱۸,۱۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو حرارتی]

  هر کیلو زیگزاگ         –     –     ۱۸,۲۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو زیگزاگ]

  هر کیلو سیم فابریک         ۱.۵ و ۲.۵     –     ۱۸,۸۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو سیم فابریک]

  هر کیلو سیم تسمه         ۱.۵ و ۲.۵     –     ۱۸,۷۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو سیم تسمه]

خاموت

نوع و سایز     تولید کننده     شاخه     وزن     قیمت ( تومان )     تغییر     

  هر کیلو خاموت ۸     –     –     –     ۱۸,۲۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو خاموت ۸]

  هر کیلو خاموت ۱۰     –     –     –     ۱۷,۱۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو خاموت ۱۰]

  هر کیلو خاموت مهندسی ۸     –     –     –     ۱۸,۳۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو خاموت مهندسی ۸]

  هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰     –     –     –     ۱۷,۲۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰]

  هر کیلو خاموت سنجاقی ۸     –     –     –     ۱۸,۳۵۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو خاموت سنجاقی ۸]

  هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰     –     –     –     ۱۷,۲۵۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰]

ورق گالوانیزه

نوع و سایز     تولید کننده     شاخه     وزن     قیمت ( تومان )     تغییر     

  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴     ایرانی     ۱ و ۱.۲۵     ۵.۷     —     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴]

  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵     ایرانی     ۱ و ۱.۲۵     ۵.۷     ۳۰,۵۵۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵]

  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶     ایرانی     ۱ و ۱.۲۵     ۵.۷     ۲۹,۶۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶]

  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷     ایرانی     ۱ و ۱.۲۵     ۵.۷     ۲۹,۲۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷]

  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸     ایرانی     ۱ و ۱.۲۵     ۵.۷     ۲۸,۸۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸]

  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹     ایرانی     ۱ و ۱.۲۵     ۵.۷     ۲۸,۶۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹]

  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱     ایرانی     ۱ و ۱.۲۵     ۵.۷     ۲۸,۷۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه ۱]

  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵     ایرانی     ۱ و ۱.۲۵     ۵/۷     ۲۸,۶۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵]

  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵     ایرانی     ۱ و ۱.۲۵     ۵.۷     ۲۸,۸۰۰     (۰.۰۰%)۰     [نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵]

  هر کیلو ورق گالوانیزه ۲     ایرانی     ۱ و ۱.۲۵     ۵.۷     ۲۸,۶۰۰     (۰.۰۰%)۰

0 0 رای ها
امتیازدهی
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها