بزرگترین بازار سیم و مفتول
بزرگترین بازار سیم و مفتول

محاسبه وزن

فرم محاسبه وزن مفتول

برای محاسبه وزن مفتول ابتدا ضخامت مورد نظر خود را بر حسب میلیمتر در سطر اول انتخاب کنید، سپس طول مفتول مورد نیاز خود بر حسب سانتی متر در سطر دوم وارد کنید تا وزن بر حسب گرم در سطر سوم به نمایش درآید.

جدول تناسب وزن به قطر مفتول

قطر
m.m
وزن
gr/m
قطر
m.m
وزن
gr/m
قطر
m.m
وزن
gr/m
1.2 8.8 4.3 113 7.6 353
1.25 9.5 4.4 118 7.7 363
1.3 10.3 4.5 124 7.8 372
1.4 12 4.6 129 7.9 382
1.5 13.7 4.7 135 8.00 391
1.55 14.7 4.8 141 8.1 401
1.6 15.6 4.9 147 8.2 411
1.7 17.7 5.00 153 8.3 421
1.8 19.8 5.1 159 8.4 432
1.9 22.1 5.2 165 8.5 442
2.00 24.5 5.3 172 8.6 452
2.1 27 5.4 178 8.7 463
2.2 29.6 5.5 185 8.8 474
2.3 32.4 5.6 192 8.9 485
2.4 35 5.7 199 9.00 496
2.6 41 5.9 213 9.2 518
2.7 44 6.00 220 9.3 529
2.8 48 6.1 227 9.4 541
2.9 51 6.2 235 9.5 552
3.00 55 6.3 243 9.6 546
3.1 58 6.4 250 9.7 576
3.2 62 6.5 258 9.8 588
3.3 66 6.6 266 9.9 600
3.4 70 6.7 274 10.00 612
3.5 75 6.8 283 10.1 624
3.6 79 6.9 291 10.2 636
3.7 83 7.00 300 10.3 649
3.8 88 7.1 308 10.4 662
3.9 93 7.2 317 10.5 375
4.00 98 7.3 326 10.6 688
4.1 103 7.4 335 10.7 701
4.2 108 7.5 344 10.8 714

تماس با فروش شرکت

پیمایش به بالا