ما را دنبال کنید

بزرگترین بازار سیم و مفتول
بزرگترین بازار سیم و مفتول
مفتـــول مســـوار
مفتـــــول سیـــــاه
قبلی
بعدی

قیمت روز محصولات و سفارش آنلاین

9 فروردین 1402

محصولات تولیدی

مفتول سیاه (شاخه)

نام محصولمحل بارگیریقیمت روزثبت سفارش
شاخه مفتول سیاه 1.2کارخانه تهران300,000 ثبت
شاخه مفتول سیاه 1.4 الی 1.6کارخانه تهران300,000 ثبت
شاخه مفتول سیاه 1.7 الی 1.9کارخانه تهران300,000 ثبت
شاخه مفتول سیاه 2.0 الی 2.40کارخانه تهران300,000 ثبت
شاخه مفتول سیاه 2.50 الی 2.90کارخانه تهران300,000 ثبت
شاخه مفتول سیاه 3.0 الی 3.90کارخانه تهران219,000 ثبت
شاخه مفتول سیاه 4.0 الی 4.90کارخانه تهران248,000 ثبت
شاخه مفتول سیاه 5.0 الی 5.80کارخانه تهران218,000 ثبت
شاخه مفتول سیاه 6.0 الی 6.80کارخانه تهران218,000 ثبت

مفتول سیاه (کلاف)

نام محصولمحل بارگیریقیمت روزثبت سفارش
کلاف مفتول سیاه 1.2کارخانه تهران310,000 ثبت
کلاف مفتول سیاه 1.4 الی 1.6کارخانه تهران310,000 ثبت
کلاف مفتول سیاه 1.7 الی 1.9کارخانه تهران310,000 ثبت
کلاف مفتول سیاه 2.0 الی 2.40کارخانه تهران310,000 ثبت
کلاف مفتول سیاه 2.50 الی 2.90کارخانه تهران310,000 ثبت
کلاف مفتول سیاه 3.0 الی 3.90کارخانه تهران310,000 ثبت
کلاف مفتول سیاه 4.0 الی 4.90کارخانه تهران310,000 ثبت
کلاف مفتول سیاه 5.0 الی 5.80کارخانه تهران310,000 ثبت
کلاف مفتول سیاه 6.0 الی 6.80کارخانه تهران310,000 ثبت

مفتول اسید شور (شاخه)

نام محصولمحل بارگیریقیمت روزثبت سفارش
شاخه مفتول اسیدشور 1.2کارخانه تهران276,000 افزودن به سبد خرید
شاخه مفتول اسیدشور 1.4 الی 1.6کارخانه تهران259,000 افزودن به سبد خرید
شاخه مفتول اسیدشور 1.7 الی 1.9کارخانه تهران253,000 افزودن به سبد خرید
شاخه مفتول اسیدشور 2.0 الی 2.40کارخانه تهران248,000 افزودن به سبد خرید
شاخه مفتول اسیدشور 2.50 الی 2.90کارخانه تهران246,000 افزودن به سبد خرید
شاخه مفتول اسیدشور 3.0 الی 3.90کارخانه تهران244,000 افزودن به سبد خرید
شاخه مفتول اسیدشور 4.0 الی 4.90کارخانه تهران243,000 افزودن به سبد خرید
شاخه مفتول اسیدشور 5.0 الی 5.80کارخانه تهران243,000 افزودن به سبد خرید
شاخه مفتول اسیدشور 6.0 الی 6.80کارخانه تهران245,000 افزودن به سبد خرید

مفتول اسید شور (کلاف)

نام محصولمحل بارگیریقیمت روزثبت سفارش
کلاف مفتول اسیدشور 1.2کارخانه تهران272,000 ثبت
کلاف مفتول اسیدشور 1.4 الی 1.6کارخانه تهران255,000 ثبت
کلاف مفتول اسیدشور 1.7 الی 1.9کارخانه تهران249,000 ثبت
کلاف مفتول اسیدشور 2.0 الی 2.40کارخانه تهران244,000 ثبت
کلاف مفتول اسیدشور 2.50 الی 2.90کارخانه تهران242,000 ثبت
کلاف مفتول اسیدشور 3.0 الی 3.90کارخانه تهران219,000 ثبت
کلاف مفتول اسیدشور 4.0 الی 4.90کارخانه تهران218,000 ثبت
کلاف مفتول اسیدشور 5.0 الی 5.80کارخانه تهران218,000 ثبت
کلاف مفتول اسیدشور 6.0 الی 6.80کارخانه تهران241,000 ثبت

مفتول مسوار (شاخه)

نام محصولمحل بارگیریقیمت روزثبت سفارش
شاخه مفتول مسوار 1.2کارخانه تهران373,000 ثبت
شاخه مفتول مسوار 1.4 الی 1.6کارخانه تهران342,000 ثبت
شاخه مفتول مسوار 1.7 الی 1.9کارخانه تهران331,000 ثبت
شاخه مفتول مسوار 2.0 الی 2.40کارخانه تهران326,000 ثبت
شاخه مفتول مسوار 2.50 الی 2.90کارخانه تهران343,000 ثبت
شاخه مفتول مسوار 3.0 الی 3.90کارخانه تهران340,000 ثبت
شاخه مفتول مسوار 4.0 الی 4.90کارخانه تهران339,000 ثبت
شاخه مفتول مسوار 5.0 الی 5.80کارخانه تهران339,000 ثبت
شاخه مفتول مسوار 6.0 الی 6.80کارخانه تهران341,000 ثبت

مفتول مسوار (کلاف)

نام محصولمحل بارگیریقیمت روزثبت سفارش
کلاف مفتول مسوار 1.2کارخانه تهران349,000 ثبت
کلاف مفتول مسوار 1.4 الی 1.6کارخانه تهران338,000 ثبت
کلاف مفتول مسوار 1.7 الی 1.9کارخانه تهران327,000 ثبت
کلاف مفتول مسوار 2.0 الی 2.40کارخانه تهران322,000 ثبت
کلاف مفتول مسوار 2.50 الی 2.90کارخانه تهران319,000 ثبت
کلاف مفتول مسوار 3.0 الی 3.90کارخانه تهران316,000 ثبت
کلاف مفتول مسوار 4.0 الی 4.90کارخانه تهران315,000 ثبت
کلاف مفتول مسوار 5.0 الی 5.80کارخانه تهران315,000 ثبت
کلاف مفتول مسوار 6.0 الی 6.80کارخانه تهران317,000 ثبت

مفتول فنری

ضخامت فنرمحل بارگیریقیمت روزوزن ( کیلوگرم )ثبت سفارش
فنر 0.3کارخانه تهران565,000 
ثبت
فنر 0.4کارخانه تهران525,000 
ثبت
فنر 0.5کارخانه تهران485,000 
ثبت
فنر 0.6کارخانه تهران440,000 
ثبت
فنر 0.7کارخانه تهران425,000 
ثبت
فنر 0.8کارخانه تهران340,000 
ثبت
فنر 0.9کارخانه تهران320,000 
ثبت
فنر 0.9کارخانه تهران298,000 
ثبت
فنر 1.1کارخانه تهران
ثبت
فنر 1.2کارخانه تهران292,000 
ثبت
فنر 1.3کارخانه تهران303,000 
ثبت
فنر 1.4کارخانه تهران286,000 
ثبت
فنر 1.5کارخانه تهران290,000 
ثبت
فنر 1.6کارخانه تهران290,000 
ثبت
فنر 1.7کارخانه تهران290,000 
ثبت
فنر 1.8کارخانه تهران287,000 
ثبت
فنر 1.9کارخانه تهران285,000 
ثبت
فنر 2کارخانه تهران283,000 
ثبت
فنر 2.1کارخانه تهران283,000 
ثبت
فنر 2.2کارخانه تهران277,000 
ثبت
فنر 2.3کارخانه تهران
ثبت
فنر 2.4کارخانه تهران
ثبت
فنر 2.5کارخانه تهران275,000 
ثبت
فنر 2.6کارخانه تهران
ثبت
فنر 2.7کارخانه تهران
ثبت
فنر 2.8کارخانه تهران274,000 
ثبت
فنر 2.9کارخانه تهران
ثبت
فنر 3کارخانه تهران273,000 
ثبت
فنر 3.4کارخانه تهران273,000 
ثبت
فنر 3.5کارخانه تهران273,000 
ثبت
فنر 3.6کارخانه تهران
ثبت
فنر 3.7کارخانه تهران
ثبت
فنر 3.8کارخانه تهران272,000 
ثبت
فنر 3.9کارخانه تهران
ثبت
فنر 4کارخانه تهران272,000 
ثبت
فنر 4.1کارخانه تهران
ثبت
فنر 4.2کارخانه تهران
ثبت
فنر 4.3کارخانه تهران
ثبت
فنر 4.4کارخانه تهران
ثبت
فنر 4.5کارخانه تهران272,000 
ثبت
فنر 4.6کارخانه تهران
ثبت
فنر 4.7کارخانه تهران
ثبت
فنر 4.8کارخانه تهران
ثبت
فنر 4.9کارخانه تهران
ثبت
فنر 5کارخانه تهران271,000 
ثبت
فنر3.1کارخانه تهران
ثبت
فنر3.2کارخانه تهران273,000 
ثبت
فنر3.3کارخانه تهران
ثبت

مفتول آنیل شده

نام محصولضخامتنوعبسته بندیمحل بارگیریقیمت روزوزن ( کیلوگرم )ثبت سفارش
مفتول 1.2 سیاه آنیل | آرماتوربندی صادراتی1.2فابریک20 کیلوییکارخانه تهران237,000 
ثبت
مفتول 1.5 سیاه آنیل | آرماتوربندی1.5فابریک15 کیلوییکارخانه تهران212,000 
ثبت
مفتول 1.5 سیاه آنیل | آرماتوربندی1.5فابریکفله ایکارخانه تهران
ثبت
مفتول 1.5 سیاه آنیل | آرماتوربندی1.5کنارهفله ایکارخانه تهران
ثبت
مفتول 1.5 سیاه آنیل | مناسب کشش1.5فابریک100 کیلوییکارخانه تهران233,000 
ثبت
مفتول 2.5 سیاه آنیل | قالب بندی2.5فابریک15 کیلوییکارخانه تهران212,000 
ثبت
مفتول 2.5 سیاه آنیل | قالب بندی2.5فابریک20 کیلوییکارخانه تهران222,000 
ثبت
مفتول 3.0 سیاه آنیل | بسته بندی3.0فابریک30 کیلوییکارخانه تهران225,000 
ثبت
مفتول 4.0 سیاه آنیل | عدل بندی4.0فابریک30 کیلوییکارخانه تهران225,000 
ثبت

محصولات بازرگانی

مفتول گالوانیزه (شاخه)

نام محصولمحل بارگیریقیمت روزثبت سفارش
شاخه مفتول گالوانیزه 1.2کارخانه تهران23,400 ثبت
شاخه مفتول گالوانیزه 1.4 الی 1.6کارخانه تهران22,900 ثبت
شاخه مفتول گالوانیزه 1.7 الی 1.9کارخانه تهران22,400 ثبت
شاخه مفتول گالوانیزه 2.0 الی 2.40کارخانه تهران22,100 ثبت
شاخه مفتول گالوانیزه 2.50 الی 2.90کارخانه تهران21,800 ثبت
شاخه مفتول گالوانیزه 3.0 الی 3.90کارخانه تهران21,500 ثبت
شاخه مفتول گالوانیزه 4.0 الی 4.90کارخانه تهران21,400 ثبت
شاخه مفتول گالوانیزه 5.0 الی 5.80کارخانه تهران21,600 ثبت
شاخه مفتول گالوانیزه 6.0 الی 6.80کارخانه تهران23,300 ثبت

مفتول گالوانیزه (کلاف)

نام محصولمحل بارگیریقیمت روزثبت سفارش
کلاف مفتول گالوانیزه 1.2کارخانه تهران23,400 ثبت
کلاف مفتول گالوانیزه 1.4 الی 1.6کارخانه تهران22,900 ثبت
کلاف مفتول گالوانیزه 1.7 الی 1.9کارخانه تهران22,400 ثبت
کلاف مفتول گالوانیزه 2.0 الی 2.40کارخانه تهران22,100 ثبت
کلاف مفتول گالوانیزه 2.50 الی 2.90کارخانه تهران21,800 ثبت
کلاف مفتول گالوانیزه 3.0 الی 3.90کارخانه تهران21,500 ثبت
کلاف مفتول گالوانیزه 4.0 الی 4.90کارخانه تهران21,400 ثبت
کلاف مفتول گالوانیزه 5.0 الی 5.80کارخانه تهران21,600 ثبت
کلاف مفتول گالوانیزه 6.0 الی 6.80کارخانه تهران23,300 ثبت

مفتول استیل (شاخه)

نام محصولآلیاژضخامتقیمت روز
سیم مفتول استیل 23022.0
سیم مفتول استیل 23042.0
سیم مفتول استیل 23162.0
سیم مفتول استیل 2.53022.5
سیم مفتول استیل 2.53042.5
سیم مفتول استیل 2.53162.5
سیم مفتول استیل 33023.0
سیم مفتول استیل 33043.0
سیم مفتول استیل 33163.0
سیم مفتول استیل 43024.0
سیم مفتول استیل 43044.0
سیم مفتول استیل 43164.0

مفتول مسی (شاخه)

نام محصولمحل بارگیریقیمت روزثبت سفارش
شاخه مفتول مسی 1.2300,000 ثبت
شاخه مفتول مسی 1.4 الی 1.6300,000 ثبت
شاخه مفتول مسی 1.7 الی 1.9300,000 ثبت
شاخه مفتول مسی 2.0 الی 2.40300,000 ثبت
شاخه مفتول مسی 2.50 الی 2.90300,000 ثبت
شاخه مفتول مسی 3.0 الی 3.90ثبت
شاخه مفتول مسی 4.0 الی 4.90ثبت
شاخه مفتول مسی 5.0 الی 5.80ثبت
شاخه مفتول مسی 6.0 الی 6.80ثبت

مفتول مسی (کلاف)

نام محصولمحل بارگیریقیمت روزثبت سفارش
کلاف مفتول مسی 1.2ثبت
کلاف مفتول مسی 1.4 الی 1.6ثبت
کلاف مفتول مسی 1.7 الی 1.9ثبت
کلاف مفتول مسی 2.0 الی 2.40ثبت
کلاف مفتول مسی 2.50 الی 2.90ثبت
کلاف مفتول مسی 3.0 الی 3.90ثبت
کلاف مفتول مسی 4.0 الی 4.90ثبت
کلاف مفتول مسی 5.0 الی 5.80ثبت
کلاف مفتول مسی 6.0 الی 6.80ثبت

مفتول برنجی (شاخه)

نام محصولمحل بارگیریقیمت روزثبت سفارش
شاخه مفتول برنجی 1.2300,000 ثبت
شاخه مفتول برنجی 1.4 الی 1.6300,000 ثبت
شاخه مفتول برنجی 1.7 الی 1.9300,000 ثبت
شاخه مفتول برنجی 2.0 الی 2.40300,000 ثبت
شاخه مفتول برنجی 2.50 الی 2.90300,000 ثبت
شاخه مفتول برنجی 3.0 الی 3.90ثبت
شاخه مفتول برنجی 4.0 الی 4.90ثبت
شاخه مفتول برنجی 5.0 الی 5.80ثبت
شاخه مفتول برنجی 6.0 الی 6.80ثبت

مفتول برنجی (کلاف)

نام محصولمحل بارگیریقیمت روزثبت سفارش
کلاف مفتول برنجی 1.2ثبت
کلاف مفتول برنجی 1.4 الی 1.6ثبت
کلاف مفتول برنجی 1.7 الی 1.9ثبت
کلاف مفتول برنجی 2.0 الی 2.40ثبت
کلاف مفتول برنجی 2.50 الی 2.90ثبت
کلاف مفتول برنجی 3.0 الی 3.90ثبت
کلاف مفتول برنجی 4.0 الی 4.90ثبت
کلاف مفتول برنجی 5.0 الی 5.80ثبت
کلاف مفتول برنجی 6.0 الی 6.80ثبت