صورت حساب فروش کالا و خدمات

شناسه سفارش:16772

مشخصات مشتری

مشخصات کالا یا خدمات ارایه شده

#شناسهشرح کالامبلغ واحدمبلغ تخفیفمقدار ( کیلوگرم )مبلغ کل

توضیحات :

  • اجناس این فاکتور تا زمان تسویه حساب کامل مانده حساب، به صورت امانت نزد خریدار می باشد.
  • ارتباط با ما www.foulka.com
مبلغ کل ریال
مبلغ پرداختی ریال
ریال

مهر و امضای فروشنده

مهر و امضای مشتری